w3sedic

more_vert menu
Facebook Youtube Instagram

HTML

HTML HTML Uvod HTML Text editori HTML Elementi HTML Atributi HTML Headings HTML Fromatiranje HTML Komentari HTML Linkovi HTML Slike HTML Tabele HTML Liste HTML Prikaz elemenata HTML Iframes HTML Entiteti HTML Putanja Datoteke

HTML Forme


HTML Forme HTML Elementi forme HTML Tipovi Inputa HTML Atributi Forme HTML Atributi InputaHTML Uvod

undo redo
Šta je HTML?


HTML je skraćenica od Hyper Text Markap Language

HTML je osnovni jezik za izradu Web stranica

HTML definiše strukturu web stranicaKako izgleda HTML dokument?


HTML je sastavljen od elemenata, a elemnti su definirani tagovima


Tagovi

HTML tagovi najčešće dolaze u paru

Prvi tag se naziva Početni tag, a drugi tag se naziva Završni tag

Početni tag i Završni tag imaju isti naziv, ali ispred završnog taga se stavlja forward slash ( / )

Neki tagovi ne moraju imati Završni Tag, kao npr < br > (prelazak u novi red)

Tagovi se ne prikazuju u pretraživaču

<imetaga> Sadržaj... </imetaga>Struktura HTML-a

Sve što se nalazi u HTML dokumentu mora biti između < html > i < /html > tagova

HTML dokument se sastoji od zaglavlja (head) i tijela (body)

U zaglavlju se nalaze neke informacije o stranici kao recimo naslov

U tijelu se nalazi sve ono što će biti prikazano na web straniciPrimjer:

< !DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title> Naslov </title>
</head>
<body>

<h1> Ovo je heading </h1>
<p> Ovo je paragraph <p>

</body>
</html>Novi Tagovi:

Tag Značenje
<!DOCTYPE html> Označava da je dokument pisan u HTML5
<html> tag je elemnt koji obuhvata sve sto se nalazi na stranici
<head> tag je elemnt koji sadrži podatke o stranici
<title> tag je elemnt koji predstavlja naslov stranice
<body> tag je elemnt koji sadrži sve ono što će biti prikazano na stranici


undo redo

© Copyright 2019. w3sedic | Made with favorite by Nedim Sedic