w3sedic

more_vert menu
Facebook Youtube Instagram

HTML

HTML HTML Uvod HTML Text editori HTML Elementi HTML Atributi HTML Headings HTML Fromatiranje HTML Komentari HTML Linkovi HTML Slike HTML Tabele HTML Liste HTML Prikaz elemenata HTML Iframes HTML Entiteti HTML Putanja Datoteke

HTML Forme


HTML Forme HTML Elementi forme HTML Tipovi Inputa HTML Atributi Forme HTML Atributi InputaHTML Tabele

undo redo
Tabele u HTML-u


HTML tabele su definirane <table> tagom.

Redovi tabele se definišu <tr> tagom.

Kolone tabele se definišu <td> i <th> tagovima.

<td> predstavlja naslovnu ćeliju, a <th> predstavlja podatkovne ćelije.


HTML tabela primjer

Ime Prezime Telefon
John Clarke 067 777 777
Michael Gold 067 888 888

U nastavku je prikazano kako to izgleda u HTML-u:

<table border>
   <tr>
     <th> Ime </th>
     <th> Prezime </th>
     <th> Telefon </th>
   </tr>
   <tr>
     <td> John </td>
     <td> Clarke </td>
     <td> 067 777 777 </td>
   </tr>
   <tr>
     <td> Michael </td>
     <td> Gold </td>
     <td> 067 777 777 </td>
   </tr>
</table>colspan i rowspan


colspan atribut omogućava protezanje ćelije kroz više kolona.

rowspan atribut omogućava protezanje ćelije kroz više redova.

Ime i prezime Telefon
John Clarke 067 777 777
Michael 067 888 888

Vidimo da se Ime i prezime proteže kroz 2 kolone, a zajedničko prezime Clarke kroz 2 reda.


Ovako to izgleda u HTML-u:

<table border>
   <tr>
     <th colspan="2"> Ime i prezime </th>
     <th> Telefon </th>
   </tr>
   <tr>
     <td> John </td>
     <td rowspan="2"> Clarke </td>
     <td> 067 777 777 </td>
   </tr>
   <tr>
     <td> Michael </td>
     <td> 067 777 777 </td>
   </tr>
</table><caption>

<caption> tag se koristi za dodavanje naslova tabele.

Ovo je naslov tabele
Ime Prezime Telefon
John Clarke 067 777 777
Michael Gold 067 888 888

Naslov tabele se može dodati na početku ili na kraju.

U primjeru ispod se vidi kako se dodaje naslov za prethodnu tabelu:

<table border>
<caption> Ovo je naslov tabele <caption>
   <tr>
     <th> Ime </th>
     <th> Prezime </th>
     <th> Telefon </th>
   </tr>
   <tr>
     <td> John </td>
     <td> Clarke </td>
     <td> 067 777 777 </td>
   </tr>
   <tr>
     <td> Michael </td>
     <td> Gold </td>
     <td> 067 777 777 </td>
   </tr>
</table>undo redo

© Copyright 2019. w3sedic | Made with favorite by Nedim Sedic