w3sedic

more_vert menu
Facebook Youtube Instagram

HTML

HTML HTML Uvod HTML Text editori HTML Elementi HTML Atributi HTML Headings HTML Fromatiranje HTML Komentari HTML Linkovi HTML Slike HTML Tabele HTML Liste HTML Prikaz elemenata HTML Iframes HTML Entiteti HTML Putanja Datoteke

HTML Forme


HTML Forme HTML Elementi forme HTML Tipovi Inputa HTML Atributi Forme HTML Atributi InputaHTML Headings tagovi

undo redo
Šta su HTML Headings tagovi?


HTML Headings tagovi se upotrebljavaju za pisanje Naslova (engl. Heading).

HTML Headings tagovi imaju 6 levela, a to su: <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>.

<h1> predstavlja najvažniji naslov, a <h6> ima najnižu vrijednost u naslovima.Primjer

<h1> Heading 1 </h1>
<h2> Heading 2 </h2>
<h3> Heading 3 </h3>
<h4> Heading 4 </h4>
<h5> Heading 5 </h5>
<h6> Heading 6 </h6>

heading 1

heading 2

heading 3

heading 4

heading 5
heading 6

notification_important

Heading tagove ne treba korisiti za uređivanje teksta kao npr. podebljanje (Bold).


Zašto je važno koristiti Headings tagove?

Pretraživači koriste headings-e kako bi indeksirali strukturu i sadržaj web stranica.

Heading tagovi omogućuju pretraživačima lakše pronalaženje ključnih riječi.

<h1> se treba korisiti za glavni naslov, a zatim <h2> i tako do najmanjeg naslova.Paragraph <p>


HTML <p> tag označava paragraph

Svaki poseban paragraph automatski prelazi u novi red.


<body>

<p> Ovo je prvi paragraph. </p>
<p> Ovo je drugi paragraph. </p>

</body>

Ovo je prvi paragraph.

Ovo je drugi paragraph.


info

Pretraživači automatski dodaju margine oko headings i paragraph tagova.


Preformatirani text <pre>


Tag <pre> označava preformatirani tekst.


Web pretraživači su dizajnirani tako da zanemaruju praznine (razmake) kada ih ima više od jedne.

Ukoliko želimo da se tekst na ekranu prikaže onako kako to napišemo, koristimo preformatiran tekst.Primjer:

<pre>
Ovo je prva rečenica.
      Ovo je druga rečenica.
Ovo je treća rečenica.
      Ovo je četvrta rečenica.
</pre>

Ovo je prva rečenica. Ovo je druga rečenica. Ovo je treća rečenica. Ovo je četvrta rečenica.


U primjeru iznad vidimo da su rečenice napisane sa velikim razmacima i na raznim mjestima.

Ukoliko bi takav tekst napisali u HTML-u bez <pre> taga, rezultati bi bio sljedeći:Ovo je prva rečenica. Ovo je druga rečenica. Ovo je treća rečenica. Ovo je četvrta rečenica.

Tag Značenje
<h1> do <h6> Naslovni tagovi, koriste se za pisanje naslova
<p> Paragraf tag
<pre> Preformatirani tekst. Omogućuje prikazivanje teksta tačno onako kako je napsian u dokumentu.


undo redo

© Copyright 2019. w3sedic | Made with favorite by Nedim Sedic