w3sedic

more_vert menu
Facebook Youtube Instagram

HTML

HTML HTML Uvod HTML Text editori HTML Elementi HTML Atributi HTML Headings HTML Fromatiranje HTML Komentari HTML Linkovi HTML Slike HTML Tabele HTML Liste HTML Prikaz elemenata HTML Iframes HTML Entiteti HTML Putanja Datoteke

HTML Forme


HTML Forme HTML Elementi forme HTML Tipovi Inputa HTML Atributi Forme HTML Atributi InputaHTML Elementi forme

undo redo
Šta su Elementi forme?


Elementi forme služe za odabir načina unosa podataka u formu.<input>


Jedan o najvažnijih elemenata forme je <input>.

Koristi se za određivanje različitih tipova unosa, kao što su: tekst, password, radio dugme itd.

Odabir tipa unosa se vrši pomoću atributa type.


Primjer:


Ime i Prezime:


<input name="ime" type="text">


Više o tipovima unosa pogledajte u lekciji HTML Tipovi unosa.<textarea>


Element <textarea> definiše prostor za unos višelinijskog teksta.

Ima višestruku primjenu, a najčešće se koristi za dodavanje opisa (npr. kada je potrebno da kažemo nešto više o sebi i sl.).

Također kada se pišemo članak za blog, gdje je potrebno više prostora za unos teksta, koristimo <textarea>.


Primjer:


Recite nešto o sebi:


<textarea name="info" rows="3" cols="25">
    .   .   .  
</textarea>


Atribut rows određuje vidljivi broj linija u prostoru.

Atribut cols određuje širinu prostora sa pisanje.<button>


Element <button> definiše akcijsko dugme, koje koristimo za izvršavanje neke akcije.


Primjer:
<button name="klik" onclick="alert('Hvala na kliku!')"> Klikni me! </button>
<select>


Element <select> definiše opadajuću listu.

Koristi se kada želimo odabrati jednu ili više ponuđenih stavki.


Primjer:


<select name="mobiteli">
    <option value="apple"> Apple <option>
    <option value="samsung"> Samsung <option>
    <option value="sony"> Sony <option>
    <option value="nokia"> Nokia <option>
</select>


Element <option> definiše opciju koja može biti odabrana.

Prva opcija u vrhu, po defoult-u je u startu odabrana, (u ovom slučaju to je Apple).

Ako želimo da u startu bude odabrana neka druga opcija, koristimo atribut selceted.


Primjer:


<select name="mobiteli">
    <option value="apple"> Apple <option>
    <option value="samsung"> Samsung <option>
    <option value="sony" selected > Sony <option>
    <option value="nokia"> Nokia <option>
</select>


Vidljive opcije:


Po default-u select lista je prikazana tako da se vidi samo jedna opcija sadržana u toj listi (najčešće prva), a nakon što kliknemo na listu prikažu nam se ostale opcije u opadajućoj listi.

Ako želimo prikazati više opcija odjednom, koristimo atribut size, gdje navedemo broj opcija koje želimo prikazati.


Primjer:


<select name="mobiteli" size="3" >
    <option value="apple"> Apple <option>
    <option value="samsung"> Samsung <option>
    <option value="sony" > Sony <option>
    <option value="nokia"> Nokia <option>
</select>Višestruki odabiri:


Element select omogućava da odaberemo samo jednu opciju, ali ponekad je potrebno da možemo odabrati vuše ocpija odjednom.

Da bi mogli odabrati više opcija odjednom, koristimo atribut multiple

Više opcija odabiremo tako da koristimo kontrolnu tipku (Ctrl), pa onda odaberemo lijevim klikom miša opcije koje želimo.


Primjer:


<select name="mobiteli" multiple >
    <option value="apple"> Apple <option>
    <option value="samsung"> Samsung <option>
    <option value="sony" > Sony <option>
    <option value="nokia"> Nokia <option>
</select>
undo redo

© Copyright 2019. w3sedic | Made with favorite by Nedim Sedic