w3sedic

more_vert menu
Facebook Youtube Instagram

HTML

HTML HTML Uvod HTML Text editori HTML Elementi HTML Atributi HTML Headings HTML Fromatiranje HTML Komentari HTML Linkovi HTML Slike HTML Tabele HTML Liste HTML Prikaz elemenata HTML Iframes HTML Entiteti HTML Putanja Datoteke

HTML Forme


HTML Forme HTML Elementi forme HTML Tipovi Inputa HTML Atributi Forme HTML Atributi InputaHTML Elementi

undo redo
Šta je HTML Element?


HTML Element predstavlja jednu cjelinu u HTML dokumentu.

HTML Element se sastoji od početnog taga, završnog taga i sadržaja unutar tagova.


Primjer:

<imetaga> Sadržaj... </imetaga>


HTML Elementi mogu da sadrže druge elemente, odnosno mogu biti ugnježdeni.

Cijeli HTML dokument se sastoji od ugnježdenih HTML elemenata.

HTML Element obuhvata sve od početnog taga do završnog taga.

HTML Elementi koji nemaju sadržaj nazivaju se prazni elementi, kao npr. tag <br>info

Svi HTML Elementi se nalaze između otvorenog i zatvorenog <html> taga,
pa se može zaključiti da su svi ostali elementi ugnježdeni.Primjer

< !DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title> Naslov </title>
</head>
<body>

<h1> Ovo je heading </h1>
<p> Ovo je paragraph <p>

</body>
</html>


Na primjeru iznad vidimo strukturu HTML dokumenta. Sastoji se od više elemenata.


Pojedini elementi iz primjera iznad:<html>

<html>

... sadržaj ...

</html>


<head>

<head>
<title> Naslov </title>
</head>


<body>

<body>

<h1> Ovo je heading </h1>
<p> Ovo je paragraph <p>

</body>


<h1>

<h1> Ovo je heading </h1>


<p>

<p> Ovo je paragraph <p>
undo redo

© Copyright 2019. w3sedic | Made with favorite by Nedim Sedic